انجمن کاربران لینوکس ایران - تکنوتاکس سابق
چطور میشه یک progress bar با gtk3 ایجاد کرد؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن کاربران لینوکس ایران - تکنوتاکس سابق (http://forum.sito.ir)
+-- انجمن: پرسش‌ها و پاسخ‌ها (http://forum.sito.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: لینوکس و برنامه نویسی (http://forum.sito.ir/forumdisplay.php?fid=13)
+--- موضوع: چطور میشه یک progress bar با gtk3 ایجاد کرد؟ (/showthread.php?tid=18567)چطور میشه یک progress bar با gtk3 ایجاد کرد؟ - bloordokani3412 - 2017-01-02

سلام

من در کد زیر یک بخش دارم که به پردازش تصویر با اپن سی وی مربوط می شود. این بخش یک ران تایم دارد که من می خوام برای اون در طول زمانی که برنامه در حال اجرا هست یک progress bar بسازم و درصد پیشرفت برنامه رو ببینم.

#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <gtk/gtk.h>
#include <time.h>

using namespace cv;
using namespace std;

gboolean Func (gpointer data) {
gdouble value;
GString *text;

//part of code that generate run time
clock_t start, end;
start = clock();

Mat image, src1, DENO;
image = imread("C:/Users/Alireza/Desktop/1.png");
cvtColor(image, src1, CV_RGB2GRAY);
fastNlMeansDenoising(src1, DENO, 19, 29, 38);
imwrite("DENO.png", DENO);

end = clock();
int runtime = ((int)(end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
cout << "Time1 = " << runtime << "s" << endl;


//part of code that I want to show run time progress by progress bar
value = gtk_progress_bar_get_fraction(GTK_PROGRESS_BAR(data));

value += 0.01;
if (value > 1.0) {
value = 0.0;
}

text = g_string_new(gtk_progress_bar_get_text(GTK_PROGRESS_BAR(data)));
g_string_sprintf(text, "%d%%", (int)(value * 100));
gtk_progress_bar_set_fraction(GTK_PROGRESS_BAR(data), value);
gtk_progress_bar_set_show_text(GTK_PROGRESS_BAR(data), TRUE);
gtk_progress_bar_set_text(GTK_PROGRESS_BAR(data), text->str);

while (gtk_events_pending())
gtk_main_iteration();

return TRUE;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
GtkWidget *window;
GtkWidget *progressBar;
gint timer;

gtk_init(&argc, &argv);

window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "GtkProgressBar");
gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 300, 30);

progressBar = gtk_progress_bar_new();
timer = g_timeout_add(100, Func, progressBar);

gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), progressBar);

gtk_widget_show_all(window);

gtk_main();

return 0;

}اما مشکل اینجاست که پیشرفت برنامه همزمان با زمانی که اون در حال ران شدن هست نشون داده نمیشه. من تو زمینه کار با جی تی کا ۳ تازه کار هستم. دوستانی که تو این زمینه وارد هستد اگر امکانش هست به من کمک کنید تا این مشکلم حل بشه.


RE: چطور میشه یک progress bar با gtk3 ایجاد کرد؟ - bloordokani3412 - 2017-01-06

کسی نیست تو این زمینه بهم کمک کنه؟؟