لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید تا به انجمن‌ها دسترسی کامل داشته باشید. 
امتياز موضوع :
  • 0 رأي - معدل امتيازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
apt-get کار نمی کنه
2013-02-16, 01:58 AM,
ارسال : #1
apt-get کار نمی کنه
سلام نمی تونم با دستور apt-get پکیجی رو نصب کنم یا update و upgrade کنم. ابونتو (۱۰.۴) رو همین الان نصب کردم. از وایرلس به اینترنت وصل میشم. سرورای زیادی رو برای دانلود پکیجا امتحان کردم اما هیچ فرقی نکرد توی software sources (سی نپتک) تمام ۵ گزینه من جمله Source Code رو تیک زدم. برای نمونه خروجی نصب چند پکیج رو اینجا می زارم.
کد :
# apt-get install emacs23
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
E: Unable to locate package emacs23

کد :
apt-get install fortune
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
E: Unable to locate package fortune

کد :
apt-get install aptitude
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
Package aptitude is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

E: Package 'aptitude' has no installation candidate

خروجی دستور apt-get upgrade
کد :
sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.


اینم خروجی دستور apt-get update
کد :
sudo apt-get update
Hit http://archive.canonical.com maverick Release.gpg
Ign http://archive.canonical.com/ubuntu/ maverick/partner Translation-en                              
Ign http://archive.canonical.com/ubuntu/ maverick/partner Translation-en_US                          
Hit http://archive.canonical.com maverick Release                                                    
Ign http://ppa.launchpad.net maverick Release.gpg                                                    
Ign http://ppa.launchpad.net/videolan/stable-daily/ubuntu/ maverick/main Translation-en
Ign http://ppa.launchpad.net/videolan/stable-daily/ubuntu/ maverick/main Translation-en_US
Ign http://extras.ubuntu.com maverick Release.gpg                    
Ign http://extras.ubuntu.com/ubuntu/ maverick/main Translation-en    
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick Release.gpg                
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick/main Translation-en                      
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick/main Translation-en_US                  
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick/multiverse Translation-en                
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick/multiverse Translation-en_US            
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick/restricted Translation-en                
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick/restricted Translation-en_US            
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick/universe Translation-en                  
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick/universe Translation-en_US              
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates Release.gpg                              
Hit http://archive.canonical.com maverick/partner Sources                                  
Ign http://ppa.launchpad.net maverick Release                                              
Ign http://extras.ubuntu.com/ubuntu/ maverick/main Translation-en_US
Ign http://extras.ubuntu.com maverick Release                        
Hit http://archive.canonical.com maverick/partner i386 Packages      
Ign http://ppa.launchpad.net maverick/main Sources                  
Ign http://extras.ubuntu.com maverick/main Sources                  
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-updates/main Translation-en
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-updates/main Translation-en_US
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-updates/multiverse Translation-en
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-updates/multiverse Translation-en_US
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-updates/restricted Translation-en
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-updates/restricted Translation-en_US
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-updates/universe Translation-en
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-updates/universe Translation-en_US
Ign http://ppa.launchpad.net maverick/main i386 Packages
Ign http://extras.ubuntu.com maverick/main i386 Packages
Ign http://ppa.launchpad.net maverick/main Sources
Ign http://extras.ubuntu.com maverick/main Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security Release.gpg
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-security/main Translation-en
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-security/main Translation-en_US
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-security/multiverse Translation-en
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-security/multiverse Translation-en_US
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-security/restricted Translation-en
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-security/restricted Translation-en_US
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-security/universe Translation-en
Ign http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/ maverick-security/universe Translation-en_US
Ign http://ppa.launchpad.net maverick/main i386 Packages            
Ign http://extras.ubuntu.com maverick/main i386 Packages
Err http://ppa.launchpad.net maverick/main Sources
  404  Not Found
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick Release
Err http://extras.ubuntu.com maverick/main Sources                  
  404  Not Found
Err http://ppa.launchpad.net maverick/main i386 Packages            
  404  Not Found
Err http://extras.ubuntu.com maverick/main i386 Packages
  404  Not Found
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates Release
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security Release
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/restricted Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/main Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/multiverse Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/universe Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/main i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/restricted i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/multiverse i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/universe i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/restricted Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/main Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/multiverse Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/universe Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/main i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/restricted i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/multiverse i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/universe i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/restricted Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/main Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/multiverse Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/universe Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/main i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/restricted i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/multiverse i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/universe i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/restricted Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/main Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/multiverse Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/universe Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/main i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/restricted i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/multiverse i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick/universe i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/restricted Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/main Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/multiverse Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/universe Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/main i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/restricted i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/multiverse i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/universe i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/restricted Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/main Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/multiverse Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/universe Sources
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/main i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/restricted i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/multiverse i386 Packages
Ign http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/universe i386 Packages
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick/main Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick/universe Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/main Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/universe Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-updates/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/main Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/universe Sources
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
Err http://mirrors.us.kernel.org maverick-security/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/videolan/stable-daily/ubuntu/dists/maverick/main/source/Sources.gz  404  Not Found
W: Failed to fetch http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/maverick/main/source/Sources.gz  404  Not Found
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/videolan/stable-daily/ubuntu/dists/maverick/main/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
W: Failed to fetch http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/maverick/main/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick/restricted/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick/main/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick/multiverse/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick/universe/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick/main/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick/restricted/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick/multiverse/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick/universe/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-updates/restricted/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-updates/main/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-updates/multiverse/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-updates/universe/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-updates/main/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-updates/restricted/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-updates/multiverse/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-updates/universe/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-security/restricted/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-security/main/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-security/multiverse/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-security/universe/source/Sources.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-security/main/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-security/restricted/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-security/multiverse/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
W: Failed to fetch http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/maverick-security/universe/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found [IP: 149.20.20.135 80]
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.

RMS
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2013-02-16, 04:20 AM,
ارسال : #2
Re: apt-get کار نمی کنه
پیشنهاد اول نصب اوبونتو ۱۲.۰۴ هستش، ۱۰.۰۴ دیگه خیلی قدیمی شده.


اکنون در ubuntu.ir با نام کاربری nixoeen فعال هستم.
وب‌سایت شخصی من
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2013-02-20, 11:23 PM,
ارسال : #3
Re: apt-get کار نمی کنه
اول مطمئن باشید ورژن اوبونتو شما هنوز ساپورت میشه. در غیر این صورت با همچین خطاهایی روبرو میشید
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2013-04-08, 05:39 PM,
ارسال : #4
Re: apt-get کار نمی کنه
سلام
ورژن ابونتو من ubuntu-12.10-desktop-i386 هست و من رو فلش نصب کردم ولی با همین ارور مواجه می شم
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2013-04-10, 07:54 AM,
ارسال : #5
Re: apt-get کار نمی کنه
اینجا رو نگاه کن گله: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/">http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu/dists/</a><!-- m -->

توی صفحه ای بهت لینکش رو دادم Maverick میبینی؟ وقتی نمیبینی یعنی این که دیگه پشتیبانی نمیشه. و قطعا مشکلی که شما با نسخه ی 12.04 دارید چیز دیدگه ای هستش. بهتره که بیشتر بررسی کنید و یا این که خروخی اون رو هم مثل همین ها اینچا قرار بدید.
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2013-05-29, 07:57 AM,
ارسال : #6
Re: apt-get کار نمی کنه
دوست عزیز - مخازنتو عوض کن حل میشه .

<a><img>click here to join royaflash linux group</a>
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2013-05-29, 08:28 AM,
ارسال : #7
Re: apt-get کار نمی کنه
royaflash نویسنده :دوست عزیز - مخازنتو عوض کن حل میشه .

آو!
واقعا؟
مثلا به جای مخازن در حال حاظرش چی بزاره؟
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2013-06-02, 02:35 PM,
ارسال : #8
Re: apt-get کار نمی کنه
اینتزنت خوددتون رو بررسی کنید .
فکر کنم مشکل DNS دارید .

Debian GNU/Linux System Administrator
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ


رفتن به انجمن :


کاربران در حال مشاهده موضوع : 1 مهمان